Εκτύπωση

Ημερίδα Ευαισθητοποίησης και Επιμόρφωσης στελεχών της περιφερειακής και της τοπικής αυτοδιοίκησης για την υποστήριξη των πολιτικών Ισότητας των Φύλων»

on .

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων επιμορφωτικών δράσεων του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-13», και ειδικότερα της Πράξης «Ενδυνάμωση και βελτίωση δεξιοτήτων των γυναικών δημοσίων υπαλλήλων στην Κεντρική Διοίκηση, Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ και Ο.Τ.Α. α΄και β΄βαθμού με στόχο να αναλάβουν υψηλόβαθμες θέσεις» που υλοποιεί για λογαριασμό της Γ.Γ. Ισότητας των Φύλων, διοργανώνει στο Ηράκλειο επιμορφωτική δράση με τίτλο:

«Ημερίδα Ευαισθητοποίησης και Επιμόρφωσης στελεχών της περιφερειακής και της τοπικής αυτοδιοίκησης
για την υποστήριξη των πολιτικών Ισότητας των Φύλων»
(Κωδικός 87008Κ14 )

icon Ημερίδα Ευαισθητοποίησης και Επιμόρφωσης στελεχών της περιφερειακής και της τοπικής αυτοδιοίκησης