Εκτύπωση

Διεξαγωγή ημερίδας ενημέρωσης στελεχών της περιφερειακής και της τοπικής αυτοδιοίκησης για την υποστήριξη πολιτικών Ισότητας των Φύλων από το Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης του ΕΚΔΔΑ

on .

Το Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων επιμορφωτικών δράσεων του Ε.Π. "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-13)" και ειδικότερα της Πράξης «Ενδυνάμωση και βελτίωση δεξιοτήτων των γυναικών δημοσίων υπαλλήλων στην Κεντρική Διοίκηση, Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ και Ο.Τ.Α. α΄και β΄βαθμού με στόχο να αναλάβουν υψηλόβαθμες θέσεις» που υλοποιεί για λογαριασμό της Γ.Γ.Ι.Φ., διοργανώνει την Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013, Ημερίδα Ευαισθητοποίησης και Επιμόρφωσης στελεχών της περιφερειακής και της τοπικής αυτοδιοίκησης για την υποστήριξη των πολιτικών Ισότητας των Φύλων. 

Η ημερίδα απευθύνεται εν γένει στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων (γυναικών και ανδρών) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Δήμου Θεσσαλονίκης και των λοιπών Δήμων της Περιφέρειας που έχουν υπογράψει την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις τοπικές κοινωνίες και ειδικότερα σε στελέχη των Περιφερειών, στελέχη των υπηρεσιακών μονάδων Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των Φύλων, των Διευθύνσεων ή Υπηρεσιών Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Δήμων, καθώς και σε στελέχη δομών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και των δήμων που ασχολούνται με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Η συμμετοχή των υπαλλήλων, εφόσον επιλεγούν, είναι υποχρεωτική και συνεπάγεται την αποδέσμευσή τους καθ' όλη τη διάρκεια της ημερίδας από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα, ενώ θα δοθεί στους συμμετέχοντες/ουσες Βεβαίωση Παρακολούθησης.

τα στελέχη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω επιμορφωτική ημερίδα θα πρέπει να εγγραφούν προηγουμένως στην υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων του ΕΚΔΔΑ, μέσω της ιστοσελίδας www.ekdd.gr.

Ακολουθεί το προσχέδιο του προγράμματος της ημερίδας.