Εκτύπωση

"Αιρετές στην Αυτοδιοίκηση"

on .

airetes

 

Ξεκίνησε η υλοποίηση της Πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο» στο πλαίσιο του Προγράμματος του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».

Στόχος της Πράξης είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων με την υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση των δυνατοτήτων των γυναικών, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των γνώσεών τους, την προσωπική τους ενδυνάμωση και υποστήριξη, ώστε να ενισχυθεί και να διευρυνθεί η συμμετοχή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων σε κάθε επίπεδο.

Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία OTA «Πληροφόρηση Επιμόρφωση Τοπική Ανάπτυξη (Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε.» είναι τελικός δικαιούχος της Πράξης. Η Πράξη, λόγω της φύσης και του περιεχομένου της, υλοποιείται με την άμεση συνεργασία και εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, της ΕΝ.ΠΕ. και της Κ.Ε.Δ.Ε.

Για το σκοπό αυτό, πρόκειται να υλοποιηθούν ενέργειες συμβουλευτικής υποστήριξης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης καθώς και καινοτομικά σχέδια δράσης για τη δικτύωση των γυναικών που συμμετέχουν στα κέντρα λήψης αποφάσεων για την ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών και την ενδυνάμωσή τους.
Οι δράσεις της Πράξης για την ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο απευθύνονται:

 • σε γυναίκες που έχουν εκλεγεί σε φορέα της περιφερειακής ή τοπικής αυτοδιοίκησης,
 • σε γυναίκες υποψήφιες σε εκλογικές διαδικασίες (σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο), που έως τώρα δεν έχουν εκλεγεί,
 • σε φορείς της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, που αφορούν οριζόντια τις εκλογές τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής:

 • Συνέδριο Δημάρχων και Υπευθύνων Ισότητας των ΟΤΑ με σκοπό την επικύρωση της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, μετά την εκλογή του νέου Δ.Σ. της ΚΕΔΕ. Οι λεπτομέρειες και το σχετικό με τη διεξαγωγή του συνεδρίου υλικό θα σας αποσταλούν το Σεπτέμβριο του 2011.
 • Δράσεις επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης αιρετών γυναικών, μέσω σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθούν στην έδρα κάθε περιφέρειας και στα οποία θα συμμετάσχουν τρεις αιρετές γυναίκες από κάθε Περιφέρεια ή Δήμο, των οποίων τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής θα καλυφθούν από το έργο. Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν 8 ώρες συμβουλευτικής και 4 ώρες επιμόρφωσης. Οι αιρετές μπορεί να ανήκουν σε οποιαδήποτε βαθμίδα της αυτοδιοίκησης (περιφερειακό συμβούλιο, δημοτικό συμβούλιο, δημοτική κοινότητα ή τοπική κοινότητα). Για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των σεμιναρίων θα ενημερωθείτε έγκαιρα.
 • Δράσεις δικτύωσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών των γυναικών που συμμετέχουν σε όργανα, θεσμούς και σχηματισμούς της πολιτικής ζωής και της κοινωνίας των πολιτών, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στο πλαίσιο των υφιστάμενων θεσμικών φορέων εκπροσώπησης τοπικών και περιφερειακών οργάνων.
 • Δημιουργία portal www.airetes.gr, μέσα από την οποία θα υπάρχει συστηματική ενημέρωση τόσο για την πορεία του προγράμματος, όσο και για ζητήματα που αφορούν, απασχολούν και ενδιαφέρουν τις γυναίκες που μετέχουν στην Αυτοδιοίκηση. Στα πλαίσια του portal θα λειτουργήσει Helpdesk, που θα απευθύνεται στις αιρετές της αυτοδιοίκησης.
 • Ανάπτυξη, συντήρηση και διαχείριση βάσης δεδομένων – μητρώου εκλεγμένων γυναικών, υποψήφιων γυναικών ανά συνδυασμό, εκλογική αναμέτρηση, περιφέρεια κ.α. παραμέτρων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Πράξης, θα πραγματοποιηθούν:

 • Έρευνα των ποιοτικών χαρακτηριστικών των αιρετών γυναικών της Αυτοδιοίκησης. Η έρευνα θα γίνει με την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων η οποία μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά μέσω του portal της Πράξης www.airetes.gr, είτε χειρόγραφα μέσω των δελτίων που σας αποστέλλουμε
 • Καταχώριση των στοιχείων και επεξεργασία τους με την χρήση ειδικής βάσης δεδομένων
 • Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας
 • Καταγραφή των απόψεων των αιρετών γυναικών και επεξεργασία των προτάσεων εκείνων που θα συμβάλουν σε μια πιο ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών στις επόμενες εκλογές.