Εκτύπωση
PDF

Δράσεις

on .

Στο πλαίσιο της Πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο»  του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», πρόκειται να υλοποιηθούν δράσεις για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, που αφορούν οριζόντια τις εκλογές τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:

 • Συνέδριο Δημάρχων και Υπευθύνων Ισότητας των ΟΤΑ με σκοπό την επικύρωση της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, μετά την εκλογή του νέου Δ.Σ. της ΚΕΔΕ. Οι λεπτομέρειες και το σχετικό με τη διεξαγωγή του συνεδρίου υλικό θα σας αποσταλούν το Σεπτέμβριο του 2011.
 • Δράσεις επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης αιρετών γυναικών, μέσω σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθούν στην έδρα κάθε περιφέρειας και στα οποία θα συμμετάσχουν τρεις αιρετές γυναίκες από κάθε Περιφέρεια ή Δήμο, των οποίων τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής θα καλυφθούν από το έργο. Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν 8 ώρες συμβουλευτικής και 4 ώρες επιμόρφωσης. Οι αιρετές μπορεί να ανήκουν σε οποιαδήποτε βαθμίδα της αυτοδιοίκησης (περιφερειακό συμβούλιο, δημοτικό συμβούλιο, δημοτική κοινότητα ή τοπική κοινότητα). Για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των σεμιναρίων θα ενημερωθείτε έγκαιρα.
 • Δράσεις δικτύωσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών των γυναικών που συμμετέχουν σε όργανα, θεσμούς και σχηματισμούς της πολιτικής ζωής και της κοινωνίας των πολιτών, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στο πλαίσιο των υφιστάμενων θεσμικών φορέων εκπροσώπησης τοπικών και περιφερειακών οργάνων.
 • Δημιουργία portal www.airetes.gr, μέσα από την οποία θα υπάρχει συστηματική ενημέρωση τόσο για την πορεία του προγράμματος, όσο και για ζητήματα που αφορούν, απασχολούν και ενδιαφέρουν τις γυναίκες που μετέχουν στην Αυτοδιοίκηση. Στα πλαίσια του portal θα λειτουργήσει Helpdesk, που θα απευθύνεται στις αιρετές της αυτοδιοίκησης.
 • Ανάπτυξη, συντήρηση και διαχείριση βάσης δεδομένων – μητρώου εκλεγμένων γυναικών, υποψήφιων γυναικών ανά συνδυασμό, εκλογική αναμέτρηση, περιφέρεια κ.α. παραμέτρων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Πράξης, θα πραγματοποιηθούν:

 • Έρευνα των ποιοτικών χαρακτηριστικών των αιρετών γυναικών της Αυτοδιοίκησης. Η έρευνα θα γίνει με την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων η οποία μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά μέσω του portal της Πράξης www.airetes.gr, είτε χειρόγραφα μέσω των δελτίων που σας αποστέλλουμε
 • Καταχώριση των στοιχείων και επεξεργασία τους με την χρήση ειδικής βάσης δεδομένων
 • Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας
 • Καταγραφή των απόψεων των αιρετών γυναικών και επεξεργασία των προτάσεων εκείνων που θα συμβάλουν σε μια πιο ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών στις επόμενες εκλογές.

 

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.), ως ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς, υλοποιεί συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα και Δράσεις μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Ε.Υ.Ε - Γ.Γ.Ι.Φ.).

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Διεξαγωγή εκστρατειών ευαισθητοποίησης/ενημέρωσης πριν τη διεξαγωγή των εκλογών της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης (2010) και του εθνικού Κοινοβουλίου (2013). Οι καμπάνιες θα περιλαμβάνουν φυλλάδια, αφίσες και ενημερωτικά έντυπα, ραδιοτηλεοπτικό σποτ, καταχωρήσεις στον περιοδικό και ημερήσιο τύπο και στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ (portals).
 • Δράσεις δικτύωσης γυναικών που ανήκουν στα όργανα και τους πολιτικούς θεσμούς σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο φορέων, όπως είναι η Βουλή των Ελλήνων, η ΚΕΔΚΕ, η επικείμενη Ένωση Περιφερειών κ.λπ., θα συσταθούν και θα στελεχωθούν γραφεία δικτύωσης γυναικών, με στόχο την αξιοποίηση και ανταλλαγή εμπειριών, την ενδυνάμωση και την αλληλοϋποστήριξή τους σε ενέργειες ενίσχυσης της συμμετοχής τους σε θέσεις πολιτικής ευθύνης.
 • Σειρά δημόσιων εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και διάχυσης εμπειριών, όπως: α) Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τις γυναίκες στην Πολιτική (2012), β) επιμορφωτικές συναντήσεις και ομάδες εργασίας με στελέχη των κομματικών μηχανισμών που καταρτίζουν ψηφοδέλτια για την προώθηση εσωκομματικής δημοκρατίας με την οπτική του φύλου, και γ) διενέργεια λαϊκών/τοπικών συνελεύσεων με τη συμμετοχή μη εκλεγμένων γυναικών, προκειμένου να ενθαρρυνθούν και να συμμετέχουν ενεργά στις εκλογές.

 • Δημιουργία βάσης δεδομένων – μητρώου εκλεγμένων γυναικών και υποψηφίων γυναικών ανά κόμμα, εκλογική αναμέτρηση, περιφέρεια κ.ά.
 • Επιμόρφωση και ενδυνάμωση –μέσα από βιωματικά σεμινάρια– αιρετών γυναικών και υποψηφίων, για την προσωπική τους ανάπτυξη και ενδυνάμωση σε τομείς επικοινωνίας, παρουσίασης εαυτού, ηγεσίας κ.ά. Η επιμόρφωση θα περιλαμβάνει και θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, πολιτικών ισότητας των φύλων, σχετικής νομοθεσίας κ.λ.π.