Εκτύπωση

Επιτρέπεται η προφορική πρόσκληση σε συνεδρίαση του ΔημοτικούΣυμβουλίου;

on .

Ο  πρόεδρος  καλεί  επίσης  το  συμβούλιο  σε  συνεδρίαση  μεγραπτή  πρόσκληση,  στην  οποία  αναφέρονται  τα  θέματα  της  ημερήσιαςδιάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήμαρχος ή η οικονομική ή η επιτροπή ποιότηταςζωής ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών τουσυμβουλίου ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας. Σε κατεπείγουσεςπεριπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί τηνημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος γιατον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα.Πριν  από  τη  συζήτηση  το  συμβούλιο  αποφαίνεται  για  το  κατεπείγον  τωνθεμάτων.