Εκτύπωση

Δεν κατοικώ στην περιοχή του Δήμου στον οποίο έχω εκλεγεί Τοπική Σύμβουλος, πως μπορώ να εξασφαλίσω την έγκαιρη και νόμιμη συμμετοχή μου στις συνεδριάσεις του συμβουλίου της τοπικής μου κοινότητας;

on .

Ισχύει και στην περίπτωσή σας ότι ισχύει και για τους Δημοτικούς Συμβούλους. Οφείλετε να δηλώσετε στον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας την διεύθυνση της κατοικίας σας και να ορίσετε έναν αντίκλητό σας στην έδρα της τοπικής κοινότητας. Όλα αυτά να γίνουν εγγράφως. Στο ίδιο έγγραφο να δηλώσετε το προσφορότερο κατά την επιλογή σας μέσον αποστολής της πρόσκλησης με την ημερήσια διάταξη, δηλαδή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή Fax ή ταχυδρομικά. Εάν δεν δηλώσετε συγκεκριμένο μέσον αποστολής τότε απαιτείται η ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου και αρκεί αυτή για να θεωρηθεί ότι λάβατε γνώση της πρόσκλησης.