Εκτύπωση

Με ποια διαδικασία ο Δήμος μου μπορεί να συμμετάσχει σε δίκτυο συνεργασίας με κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις;

on .

Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (στο εξής: Κοιν.Σ.Επ.) μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους με αντικείμενο, ενδεικτικά, την ανταλλαγή υπηρεσιών ή την υλοποίηση προγραμμάτων, χρηματοδοτούμενων από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς, σύμφωνα με τους καταστατικούς τους σκοπούς. Για τη συνεργασία απαιτείται απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ. και καταρτίζεται σύμβαση συνεργασίας με ιδιωτικό συμφωνητικό. Σε περίπτωση δημιουργίας δικτύου οικονομικής συνεργασίας, αυτό δεν έχει διακριτή νομική προσωπικότητα. Οι Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να συμπράττουν δημιουργώντας κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς, ενώσεις και κεντρικές ενώσεις, καθώς και ευρωπαϊκούς συνεταιρισμούς ή ευρωπαϊκούς ομίλους. Οι Κοιν.Σ.Επ. ως συμβαλλόμενοι μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με αντισυμβαλλόμενους το Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, για την υλοποίηση δράσεων που αναφέρονται στους καταστατικούς σκοπούς των αντισυμβαλλομένων, τηρουμένων, κατά τα λοιπά, των αναφερομένων στο άρθρο 100 του ν. 3852/2010 (Α' 87). Συνεπώς ο Δήμος σας μπορεί να συμμετάσχει σε δίκτυο διαμέσου της σύναψης προγραμματικής σύμβασης η οποία εγκρίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μέσα από την διαδικασία αυτή ο Δήμος μπορεί να οργανώσει επιμέρους τομείς ευθύνης του με την κινητοποίηση των φορέων της κοινωνικής οικονομίας και γενικότερα να εκπονήσει και να ασκήσει πολιτικές σε τομείς κοινωνικού ενδιαφέροντος διαμέσου αυτής της συνεργασίας.