Εκτύπωση
PDF

Ποιες δράσεις μπορούν να γίνουν ώστε να προωθηθεί η ισότητα των φύλων στα σχολεία;

on .

Πολλά είδη δράσεων μπορούν να αναπτυχθούν για την προώθηση της ισότητας των φύλων στη σχολική κοινότητα. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

α. Δράσεις επιμόρφωσης/ευαισθητοποίησης γονέων & εκπαιδευτικών (π.χ. σεμινάρια για την ενημέρωση/ευαισθητοποίηση γονέων και εκπαιδευτικών σε θέματα ισότητας των φύλων, εισηγήσεις/ημερίδες για την ενημέρωση/ευαισθητοποίηση γονέων/εκπαιδευτικών τοπικής κοινότητας σε θέματα ισότητας των φύλων)
β. Δράσεις με τη μέθοδο project σε θέματα σχετικά με την ισότητα των φύλων από εκπαιδευτικούς της προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι παρεμβάσεις αυτές μπορεί να έχουν τη μορφή:
- της ένταξης της διάστασης του φύλου στη διδασκαλία των μαθημάτων
- της οργάνωσης παρεμβατικών δραστηριοτήτων (π.χ. ανέβασμα θεατρικών παραστάσεων, οργάνωση εργαστηρίων)
γ. Εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης του σχολείου με υλικό από φορείς ισότητας (π.χ. ΚΕΘΙ, ΓΓΙΦ) και δημιουργία ψηφιακού αρχείου στα οποία θα έχουν πρόσβαση όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Για περισσότερα παραδείγματα επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο.

Εκτύπωση
PDF

Είναι υποχρεωτική η ανάρτηση της πρόσκλησης σε συνεδρίαση στην Ιστοσελίδα του Δήμου και εντός ποίας προθεσμίας;

on .

Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση

Εκτύπωση
PDF

Τα αποχωρήσαντα ή διαγραφέντα μέλη μίας δημοτικής παράταξης μπορούν να εκλεγούν σε όργανα ή επιτροπές του Δήμου;

on .

Το μέλος του δημοτικού συμβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του δεν μπορεί να ενταχθεί σε άλλη παράταξη και δεν μπορεί να εξακολουθήσει να είναι μέλος του προεδρείου ή της οικονομικής επιτροπής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής, όπου εκλέχτηκε ως μέλος της παράταξης από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, καθώς και να ορισθεί ή να παραμείνει αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της

θητείας του. Είναι δυνατή, όμως, η επανένταξή του στην παράταξη από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, εφόσον τούτο γίνει δεκτό από τα δύο τρίτα (2/3) των μελών, προκειμένου για παρατάξεις που έχουν τουλάχιστον τρία (3) μέλη και από όλα τα μέλη, προκειμένου για παρατάξεις με λιγότερα από τρία (3) μέλη.

Εκτύπωση
PDF

Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν άμισθοι Αντιδήμαρχοι; Ποιος το καθορίζει αυτό;

on .

Ναι,  ο νόμος 4051/2010 (άρθρο 3, παρ.3α) διακρίνει τους αντιδημάρχους σε έμμισθους και άμισθους ορίζοντας και τον αριθμό κάθε κατηγορίας. Το ποιος είναι άμισθος ή έμμισθος  καθορίζεται με την Απόφαση του Δημάρχου με την οποία τους ορίζει. ‘Ήδη όμως η διάκριση αυτή είναι ξεπερασμένη εφόσον ο άμισθος αντιδήμαρχος όταν επιλέξει την άσκηση του δικαιώματος της ειδικής άδειας για όλη την διάρκεια της θητείας του ο Δήμος υποχρεούται να του καταβάλλει τον μισθό της οργανικής θέσης του. Συνεπώς ο διαχωρισμός καθίσταται άνευ λόγου.

Εκτύπωση
PDF

Δεν κατοικώ στην περιοχή του Δήμου στον οποίο έχω εκλεγεί Τοπική Σύμβουλος, πως μπορώ να εξασφαλίσω την έγκαιρη και νόμιμη συμμετοχή μου στις συνεδριάσεις του συμβουλίου της τοπικής μου κοινότητας;

on .

Ισχύει και στην περίπτωσή σας ότι ισχύει και για τους Δημοτικούς Συμβούλους. Οφείλετε να δηλώσετε στον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας την διεύθυνση της κατοικίας σας και να ορίσετε έναν αντίκλητό σας στην έδρα της τοπικής κοινότητας. Όλα αυτά να γίνουν εγγράφως. Στο ίδιο έγγραφο να δηλώσετε το προσφορότερο κατά την επιλογή σας μέσον αποστολής της πρόσκλησης με την ημερήσια διάταξη, δηλαδή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή Fax ή ταχυδρομικά. Εάν δεν δηλώσετε συγκεκριμένο μέσον αποστολής τότε απαιτείται η ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου και αρκεί αυτή για να θεωρηθεί ότι λάβατε γνώση της πρόσκλησης.