Εκτύπωση
PDF

Ποια τα οφέλη της δικτύωσης;

on .

Η Δικτύωση εκτός από στρατηγική και μέσο επικοινωνίας, είναι επίσης μέσο διαχείρισης ή αντιμετώπισης τοπικών προβλημάτων, όπως επίσης κι ανταλλαγή πληροφόρησης και τεχνογνωσίας, στήριξη κοινών δράσεων, παράλληλη κινητοποίηση για μια δράση, διάδοση των ιδεών και αποτελεσμάτων του δικτύου. Επιπρόσθετα, η δικτύωση μπορεί να λειτουργήσει ως μηχανισμός ευαισθητοποίησης και πίεσης για την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.
Σε ατομικό επίπεδο τα οφέλη από τη δικτύωση αφορούν πρωτίστως, στις ίδιες τις γυναίκες, αλλά και στους/στις συμβούλους, καθώς και τα στελέχη των εμπλεκόμενων φορέων. Πιο συγκεκριμένα, η συμβολή ενός σχεδίου δικτύωσης σε ατομικό επίπεδο (γυναίκα, στέλεχος, σύμβουλος) συνίσταται στα εξής:


• Ενεργοποίηση των γυναικών και συμμετοχή τους στη διαδικασία επίλυσης των προβλημάτων τους. Αυτό έχει ως συνέπεια την ενδυνάμωση της προσωπικότητας τους, την ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους και την ένταξή τους στο παραγωγικό δυναμικό της τοπικής αγοράς εργασίας.
• Διευκόλυνση της πρόσβασης στην πληροφορία.
• Δημιουργία ευκαιριών για ανταλλαγές και επικοινωνία.
• Δίοδος σε νέες σχέσεις – ευκαιρίες.
• Διεύρυνση οριζόντων.
• Ικανοποίηση της ανάγκης για κοινωνικές επαφές και σχέσεις.
• Βοήθεια στην προσωπική ανάπτυξη.
Σε επίπεδο φορέων και δομών τα οφέλη είναι καταρχήν πολλαπλασιαστικά. Ένα καλά δομημένο σχέδιο δράσης:
• Παρέχει την καλύτερη πληροφόρηση
• Διευκολύνει την ανταλλαγή εμπειριών, απόψεων και λύσεων, βοηθώντας στη συγκρότηση μιας πιο ολοκληρωμένης και συνολικής προσέγγισης των θεμάτων.
• Διευκολύνει τη διάδοση των Καλών Πρακτικών, την ανάδειξη στρατηγικών για την προώθηση της απασχόλησης των γυναικών, την ανταλλαγή και την ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών για το σχεδιασμό της επαγγελματικής σταδιοδρομίας και της ένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας.
• Προστατεύει από αλληλοεπικαλύψεις και εξασφαλίζει την ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων.
• Εξασφαλίζει τον πολλαπλασιασμό των θετικών δράσεων και τη διάχυση των αποτελεσμάτων λειτουργίας των δομών.
• Διευκολύνει την αποτελεσματικότερη προώθηση των υπηρεσιών των δομών στις τοπικές κοινωνίες και αγορές.
• Βοηθά στη συγκρότηση ενός ενιαίου λόγου των γυναικείων υποκειμένων.
• Προωθεί αποτελεσματικά τις συνεργασίες, τυπικής και άτυπης μορφής, μεταξύ γυναικών, στελεχών και φορέων.
• Εξασφαλίζει σταθερό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των φορέων, γεγονός που αναβαθμίζει την ποιοτική και ποσοτική τους παρέμβαση και την ανάπτυξη θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών σε τοπικό επίπεδο.
Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός της δικτύωσης προσφέρει σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο:
• Αξιοποίηση στο μέγιστο δυνατό των κοινωνικών και οικονομικών πόρων σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
• Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών πρόληψης και αντιμετώπισης των προβλημάτων των γυναικών μέσα από συντονισμένες και συμπληρωματικές δράσεις πληροφόρησης, συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης.
• Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση φορέων, γυναικείων οργανώσεων, ατόμων και τοπικών κοινωνιών, με στόχο την άμβλυνση των συνθηκών που τροφοδοτούν τον κοινωνικό και εργασιακό αποκλεισμό των γυναικών.
• Ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών, με στόχο την αντιμετώπιση των ειδικών προβλημάτων των γυναικών και με σεβασμό στην προσωπικότητα και την ιδιαιτερότητα της κάθε γυναίκας.

Εκτύπωση
PDF

Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες;

on .

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες ;

Η «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις τοπικές κοινωνίες» εκπονήθηκε από το Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR) σε συνεργασία με φορείς από διάφορες χώρες (από την Ελλάδα συμμετείχε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας-ΚΕΔΕ), με στόχο οι Δήμοι και οι Περιφέρειες να αναλάβουν δέσμευση για ένταξη της διάστασης του φύλου στις πολιτικές τους, και αποτελεί συνέχεια της «Πόλης της Ισότητας». Ειδικότερα, η «Πόλη της Ισότητας» συνιστά εργαλείο με στόχο την απεικόνιση του ιδανικού πορτρέτου μιας πόλης που λαμβάνει υπόψη την ισότητα των φύλων σε όλες τις πολιτικές της. Η «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις τοπικές κοινωνίες» διαρθρώνεται σε τρία μέρη και, λαμβάνοντας υπόψη τις αρμοδιότητες των τοπικών και περιφερειακών αρχών, αποτυπώνει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την εφαρμογή Σχεδίου Δράσης για την ένταξη της Ισότητας των Φύλων.

Η Ευρωπαϊκή Χάρτα, περιλαμβάνει 30 άρθρα κατανεμημένα στους εξής Άξονες:

  • Ο πολιτικός ρόλος του Δήμου.
  • Ο ρόλος του Δήμου ως εργοδότη.
  • Ο Δήμος ως αντιπρόσωπος υπηρεσιών (πελάτης).
  • Ο Δήμος ως πάροχος υπηρεσιών.
  • Ο Δήμος ως υπεύθυνος σχεδιασμού και κανονιστικός παράγοντας.

Τι περιλαμβάνει ο οδηγός εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων;

Ο Οδηγός Εφαρμογής αναπτύσσει μία επιχειρηματολογία, η οποία με αφορμή την εφαρμογή του «Καλλικράτη», μπορεί να οδηγήσει σε μια διεύρυνση των πολιτικών που αφορούν την Ισότητα των Φύλων» Ο Οδηγός Εφαρμογής της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» έχει ως στόχο να βοηθήσει τους Δήμους που θα υπογράψουν τη «Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες», να εντάξουν στην πολιτική τους και τη λειτουργία τους τη διάσταση του φύλου και να διαμορφώσουν ένα Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη της Ισότητας των Φύλων. Επιπλέον, βασικός στόχος του Οδηγού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων για την επίτευξη ισότητας στην πράξη στις τοπικές κοινωνίες, και η επισήμανση των συγκεκριμένων προκλήσεων από την ένταξη της διάστασης του φύλου στο σύνολο των πολιτικών και δράσεων των Δήμων. Επίσης, ο Οδηγός λειτουργεί ως μεθοδολογικό πλαίσιο το οποίο εμβαθύνει στην ανάλυση των απαραίτητων ενεργειών για την ένταξη της διάστασης του φύλου. Τέλος, επιδιώκει την ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων των Δήμων για τις διαφορετικές συνέπειες που επιφέρουν οι πολιτικές που σχεδιάζονται και απευθύνονται στους/στις δημότες/ισσες τους.

Σε ποιους/ ποιες απευθύνεται ο Οδηγός Εφαρμογής

Ο Οδηγός απευθύνεται στους/στις εκπροσώπους και στα στελέχη των Δήμων που θα αναλάβουν την κατάρτιση του εν λόγω Σχεδίου Δράσης, καθώς και σε όλους τους φορείς και τα πρόσωπα που θα κληθούν να υλοποιήσουν Προγράμματα και δράσεις λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση του φύλου. Επίσης, απευθύνεται στους/στις υπαλλήλους και τα στελέχη του Δήμου, όλων των βαθμίδων της ιεραρχίας, προκειμένου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους να εξαλείψουν τα στερεότυπα φύλου, τα οποία προσδιορίζουν αντιλήψεις και συμπεριφορές προς τους/τις τελικούς/ες αποδέκτες/τριες των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου.

Επιπλέον, ο Οδηγός υποστηρίζει τη δημιουργία ενός στελεχιακού δυναμικού, ικανού να κατανοεί και να προωθεί την αρχή της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της κοινωνίας (οικονομικό, αναπτυξιακό, κοινωνικό, πολιτικό) και να συσχετίζει την εργασία του με τις απαιτήσεις της διεθνούς, ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής στον τομέα της ισότητας των φύλων.

Εκτύπωση
PDF

Τι είναι η Υπηρεσιακή Μονάδα Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων στους Δήμους

on .

Η Υπηρεσιακή Μονάδα Πολιτικών Ισότητας των Φύλων έχει διττό ρόλο:

Συμβουλευτικό, προς όλους/ες τους/τις κατοίκους του Δήμου, με έμφαση στις γυναίκες
Συντονιστικό, προς το εσωτερικό του Δήμου μέσα από την ένταξη της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming) στις τοπικές πολιτικές του.
Η Υπηρεσιακή Μονάδα Πολιτικών Ισότητας των Φύλων σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά :
τη λήψη μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών
την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέμηση των κοινωνικών στερεοτύπων με βάση το φύλο
την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και ιδιαίτερα των γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις
την ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση
τη λήψη μέτρων για την εναρμόνιση επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων
την ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των γυναικών και την προώθησή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων
Ανάλογα με το μέγεθος του Δήμου και τη γεωγραφική περιοχή, λαμβάνει τη μορφή Διεύθυνσης, Τμήματος, Γραφείου ή Ομάδας Εργου.

Εκτύπωση
PDF

Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες τι δεσμέυσεις συνεπάγεται για τους Δήμους;

on .

Κάθε Δήμος που υπογράφει την Χάρτα, εντός εύλογης χρονικής προθεσμίας (η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο έτη) από την ημερομηνία υπογραφής, θα καταρτίζει και θα υιοθετεί το δικό του Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη της Ισότητας των Φύλων και, στη συνέχεια, θα το εφαρμόζει.

Το Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη της Ισότητας των Φύλων θα ορίζει τους στόχους και τις προτεραιότητες του Δήμου, τα μέτρα που σκοπεύει να λάβει και τους πόρους που θα διαθέσει, για την υλοποίηση της Χάρτας και των δεσμεύσεών της. Στο Σχέδιο Δράσης πρέπει να ορίζονται προθεσμίες για την εφαρμογή του.
Κάθε Δήμος, πριν υιοθετήσει ένα Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη της Ισότητας των Φύλων, δεσμεύεται ότι θα προβεί σε ευρείες διαβουλεύσεις με τους τοπικούς κοινωνικούς φορείς αξιοποιώντας τις θεσμικές δυνατότητες (Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών κ.λπ.) και ενεργοποιώντας άλλα υφιστάμενα σχήματα συνεργασίας (Τοπικές Πρωτοβουλίες και Σχέδια Δράσης και για την αντιμετώπιση κοινωνικού αποκλεισμού, προώθησης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας κ.λπ.). Επιπλέον, θα δημοσιοποιεί ευρέως το Σχέδιο Δράσης μόλις το υιοθετήσει και θα παρουσιάζει σε τακτική βάση, αναφορές για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην εφαρμογή του.
Κάθε Δήμος θα επεξεργάζεται και θα αναθεωρεί το Σχέδιο Δράσης την Ένταξη της Ισότητας των Φύλων, όπως επιβάλλουν οι συνθήκες, και θα καταρτίζει περαιτέρω Σχέδιο Δράσης για κάθε επόμενη περίοδο.
Κάθε Δήμος αναλαμβάνει να υιοθετήσει ένα κατάλληλο σύστημα αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης την Ένταξη της Ισότητας των Φύλων και να βοηθά άλλες Αρχές για την υλοποίηση αντίστοιχων δράσεων για την προώθηση της ισότητας των φύλων.
Κάθε Δήμος θα ενημερώνει εγγράφως το Συμβούλιο των Δήμων και των Περιφερειών της Ευρώπης για την εκ μέρους του υπογραφή της Χάρτας, με τη σχετική ημερομηνία της υπογραφής.

Εκτύπωση
PDF

Με βάση ποιους νόμους ή θεσμικό πλαίσιο, διαμορφώνεται η αρμοδιότητα των ΟΤΑ για εφαρμογή πολτικών ισότητας των φύλων ;

on .

Ο Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» συστηματοποίησε θεματικά τις αρμοδιότητες των ΟΤΑ. Η επιταγή εμπλοκής των ΟΤΑ στην ισότητα των φύλων παρατηρείται στo άρθρο 75 του ΚΔΚ.

ενότητα δ) «…προώθηση των ίσων ευκαιριών στην απασχόληση ..»
ενότητα ε) εδάφιο 2 «…στήριξη θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας..»

Με τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (άρθρα 94 και 204) απονέμεται στους Δήμους σειρά πρόσθετων αρμοδιοτήτων.
Στους νέους Δήμους μεταφέρθηκαν όλες οι αρμοδιότητες στους τομείς της φροντίδας, των κοινωνικών υπηρεσιών και της πρόνοιας.
Θεσμοθετείται η εφαρμογή πολιτικών ισότητας, μέσω οργανικής μονάδας στο οργανόγραμμα λειτουργίας των ΟΤΑ
«Άρθρο 97 - Υπηρεσιακές Μονάδες Δήμων» - εδάφιο η) «Διεύθυνσης Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων»