Εκτύπωση
PDF

Έμαθα ότι ο νέος νόμος για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς επηρεάζει και τους Γυναικείους Αγροτουριστικούς Συνεταιρισμούς. Τι άλλαξε γι’ αυτούς; τι πρέπει να κάνουν όσοι λειτουργούν ήδη;

on .

Ο νόμος 4015/2011 ισχύει και για τους Γυναικείους Αγροτουριστικούς Συνεταιρισμούς χωρίς όμως να εφαρμόζεται σε αυτός όλο το φάσμα των νέων ρυθμίσεων. Οι Γυναικείου Αγροτουριστικοί Συνεταιρισμοί υποχρεούνται πλέον να προσαρμόσουν το καταστατικό τους στον νέο νόμο και ειδικότερα να προβλέψουν την εκλογή και λειτουργία Εποπτικού Συμβουλίου αλλά και την προσαρμογή του συστήματος διοίκησης με την εκλογή υποχρεωτικά πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου. Το γεγονός της συγκρότησης των δύο αυτών οργάνων με πέντε και τρία μέλη αντίστοιχα καθώς και το γεγονός της μη σύμπτωσης των ευθυνών του μέλους και στα δύο όργανα προσδιορίζουν ως ελάχιστο αριθμό μελών τα εννέα μέλη αντί των πέντε που ίσχυε με το παλαιό καθεστώς.

Εκτύπωση
PDF

Τι είναι το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης;

on .

Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) είναι ένα συγκεντρωτικό προγραμματικό εργαλείο  το οποίο συνοψίζει το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον ετήσιο προϋπολογισμό του Ο.Τ.Α. και των νομικών του προσώπων. Ψηφίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο  και εγκρίνεται από την αρμόδια για την εποπτεία  αρχή. Η αρχή αυτή  που είναι προς το παρόν η Αποκεντρωμένη Διοίκηση υποχρεούται να αποστέλει στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας , σε ηλεκτρονική μορφή, το ΟΠΔ, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και του οικείου Ο.Τ.Α.. Το ΟΠΔ περιλαμβάνει υποχρεωτικά μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους, δράσεις και προθεσμίες σε συμμόρφωση με τον κανόνα του ισοσκελισμού του προϋπολογισμού και τα μνημόνια συνεργασίας.

Εκτύπωση
PDF

Τι είναι και σε τι χρησιμεύει ο «Λογαριασμός Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης». Από πού προέρχονται οι πόροι;

on .

Συστήνεται Λογαριασμός στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ο οποίος ονομάζεται «Λογαριασμός Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης», με σκοπό τη χρηματοδότηση του προγράμματος εξυγίανσης των δήμων και περιφερειών. Ο Λογαριασμός χρηματοδοτείται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων και των Περιφερειών αντίστοιχα. Το ύψος της χρηματοδότησης καθορίζεται με  κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών, ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη σύσταση, τη λειτουργία και τη διαχείριση του Λογαριασμού

Εκτύπωση
PDF

Διεθνείς σχέσεις των Περιφερειών και δυνατότητες ανάπτυξης διαπεριφερειακής συνεργασίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

on .

Είμαι Περιφερειακή Σύμβουλος, επιθυμώ να ενημερωθώ για τα ισχύοντα σχετικά με τις διεθνείς σχέσεις των Περιφερειών και τις δυνατότητες ανάπτυξης διαπεριφερειακής συνεργασίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Οι περιφέρειες μπορούν να συνεργάζονται με αντίστοιχους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και με λοιπούς φορείς της αλλοδαπής, στο πλαίσιο πάντοτε των αρμοδιοτήτων τους και με την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας: α) Σε διεθνές επίπεδο, για την προαγωγή και διευκόλυνση της διακρατικής, διαπεριφερειακής, διασυνοριακής και εδαφικής συνεργασίας με τη συμμετοχή τους σε δίκτυα κρατικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών και σε λοιπούς διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς. β) Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τη συμμετοχή τους σε δίκτυα, προγράμματα, δράσεις και πρωτοβουλίες των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και σε λοιπούς ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Οι περιφέρειες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και των ρυθμίσεων της προηγούμενης παραγράφου, μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες ή να συστήνουν δίκτυα για την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής τους. Οι περιφέρειες μπορούν να συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο και με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α΄). Για τη συμβατότητα όλων των ανωτέρω δράσεων των περιφερειών με τις εθνικές πολιτικές, την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, σε σχέση με το εύρος των αρμοδιοτήτων τους και με την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 4 παρ. 2β του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει.

Για την υλοποίηση των συνεργασιών των ανωτέρω παραγράφων, οι περιφέρειες μπορούν να προβλέπουν σχετική πίστωση στον κωδικό αριθμό

εξόδων του προϋπολογισμού τους. Οι αρχές των περιφερειών εκπροσωπούνται στην αντιπροσωπευτική συνέλευση της Επιτροπής των Περιφερειών και στο Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κοινοτικού και του εθνικού δικαίου.

Εκτύπωση
PDF

Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που λειτουργούν αποτρεπτικά στην εκλογή των γυναικών στα συμβούλια και κοινοβούλια;

on .

 Οι βασικοί αποτρεπτικοί παράγοντες είναι:

  1. Πολιτισμικές παραδόσεις και συμπεριφορές. Στερεότυπα και προκαταλήψεις έχουν συχνά χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για τον αποκλεισμό των γυναικών από την πολιτική. Οι θρησκευτικές παραδόσεις αποτελούν συχνά πολιτισμική παρά θρησκευτική έκφραση. Οι γυναίκες θεωρούνται υπεύθυνες για το σπίτι, τη φροντίδα των αρρώστων, μητέρες και τροφοί και όχι άτομα που θα μπορούσαν να είναι πολιτικοί ηγέτες.
  2. Το κατεστημένο. Τα δίκτυα των ανδρών έχουν δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς αμοιβαιότητας σε θέσεις ισχύος, τα οποία εξ ορισμού εξαιρούν τις γυναίκες. Είναι πολύ δύσκολο γι’ αυτές να σπάσουν τον εσωτερικό κλοιό της εξουσίας που έχουν δημιουργήσει οι άνδρες ή να προωθήσουν βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις.
  3. Χρήμα. Έλλειψη χρηματοοικονομικής βοήθειας για τις γυναίκες. Οι προεκλογικές εκστρατείες και η καριέρα στην πολιτική μπορεί να αποδειχθούν ακριβές. Γενικά, οι γυναίκες έχουν λιγότερη πρόσβαση σε κονδύλια από ό,τι οι άνδρες.
  4. Εμπιστοσύνη: πολύ συχνά οι γυναίκες δεν έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους ώστε να συμμετέχουν ως υποψήφιες στις εκλογές.
  5. Μόνιμη έλλειψη χρόνου. Από τη στιγμή που οι γυναίκες ασχοληθούν με την πολιτική θα πρέπει να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται και στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις και στις επαγγελματικές. Όπως λέγεται δηλαδή σηκώνουν «διπλά» ή «τριπλά» βάρη.
  6. Εμπόδια καριέρας. Η επιρροή των παραδοσιακών και θρησκευτικών ηγετών, η αποθάρρυνση ακόμα και από την ίδια την οικογένειά τους, ο εκφοβισμός και η ανδροκρατούμενη φύση πολλών πολιτικών κομμάτων λειτουργούν ως τροχοπέδη στην πολιτική σταδιοδρομία των γυναικών. Τα εμπόδια διακρίνονται σε δύο ευρύτερες κατηγορίες: θεσμικά και δημιουργημένα από τα πολιτισμικά στερεότυπα και συμπεριφορές.