Εκτύπωση
PDF

Τα αποχωρήσαντα ή διαγραφέντα μέλη μίας δημοτικής παράταξης μπορούν να εκλεγούν σε όργανα ή επιτροπές του Δήμου;

on .

Το μέλος του δημοτικού συμβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του δεν μπορεί να ενταχθεί σε άλλη παράταξη και δεν μπορεί να εξακολουθήσει να είναι μέλος του προεδρείου ή της οικονομικής επιτροπής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής, όπου εκλέχτηκε ως μέλος της παράταξης από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, καθώς και να ορισθεί ή να παραμείνει αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της

θητείας του. Είναι δυνατή, όμως, η επανένταξή του στην παράταξη από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, εφόσον τούτο γίνει δεκτό από τα δύο τρίτα (2/3) των μελών, προκειμένου για παρατάξεις που έχουν τουλάχιστον τρία (3) μέλη και από όλα τα μέλη, προκειμένου για παρατάξεις με λιγότερα από τρία (3) μέλη.

Εκτύπωση
PDF

Aν ένας Δήμος δεν υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την ισότητας των Φύλλων στις τοπικές κοινωνίες τον Νοέμβριο το 2011, μπορεί έστω και τώρα να την υπογράψει; Ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσει;

on .

Η Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες απευθύνεται στις τοπικές και περιφερειακές αρχές της Ευρώπης, οι οποίες καλούνται να την υπογράψουν,  να αναλάβουν δημόσια επίσημη δέσμευση για την προώθηση της αρχής της Ισότητας των Φύλων και να υλοποιήσουν, εντός της επικράτειάς τους, τις απαιτούμενες δράσεις. Σε αυτή την κατεύθυνση, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων προσκάλεσε το Νοέμβριο του 2011 τους Δήμους της χώρας να υπογράψουν την Ευρωπαϊκή Χάρτα και να εντάξουν τη διάσταση του φύλου στις πολιτικές τους. Χαρακτηριστικό είναι πως αν και αρχικά ανταποκρίθηκαν 120 Δήμοι, σήμερα έχουν υπογράψει περισσότεροι από 150 δήμοι, γεγονός που καθιστά την υπογραφή της Χάρτας «ανοιχτή διαδικασία».

                Οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει ένας δήμος προκειμένου να υπογράψει την Ευρωπαϊκή Χάρτα είναι οι ακόλουθες:

  • Αποστολή αιτήματος προς τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, για την υπογραφή της Χάρτας
  • Αναμονή απάντησης από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων για καθορισμό συνάντησης με σκοπό την υπογραφή της Χάρτας στα γραφεία της ΓΓΙΦ (Δραγατσανίου 8, Αθήνα). Στην περίπτωση που αυτό είναι αδύνατο, η ΓΓΙΦ προχωρά στην αποστολή της Χάρτας, μέσω ταχυδρομείου, σε δύο αντίτυπα, ώστε να υπογραφεί από τη δημοτική αρχή και να επιστραφεί (το δεύτερο αντίτυπο) στη Γραμματεία.
Εκτύπωση
PDF

Μπορεί να μετέχουν δύο συγγενείς έως β΄ βαθμού στο ίδιο συλλογικό όργανο του Δήμου, πχ. Δημοτικό Συμβούλιο;

on .

Η νομοθεσία δεν απαγορεύει την εκλογή δύο συγγενών έως δευτέρου βαθμού στο δημοτικό συμβούλιο ούτε και στην οικονομική επιτροπή ή στην επιτροπή ποιότητας ζωής. 

Εκτύπωση
PDF

Με ποια διαδικασία ο Δήμος μου μπορεί να συμμετάσχει σε δίκτυο συνεργασίας με κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις;

on .

Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (στο εξής: Κοιν.Σ.Επ.) μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους με αντικείμενο, ενδεικτικά, την ανταλλαγή υπηρεσιών ή την υλοποίηση προγραμμάτων, χρηματοδοτούμενων από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς, σύμφωνα με τους καταστατικούς τους σκοπούς. Για τη συνεργασία απαιτείται απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ. και καταρτίζεται σύμβαση συνεργασίας με ιδιωτικό συμφωνητικό. Σε περίπτωση δημιουργίας δικτύου οικονομικής συνεργασίας, αυτό δεν έχει διακριτή νομική προσωπικότητα. Οι Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να συμπράττουν δημιουργώντας κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς, ενώσεις και κεντρικές ενώσεις, καθώς και ευρωπαϊκούς συνεταιρισμούς ή ευρωπαϊκούς ομίλους. Οι Κοιν.Σ.Επ. ως συμβαλλόμενοι μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με αντισυμβαλλόμενους το Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, για την υλοποίηση δράσεων που αναφέρονται στους καταστατικούς σκοπούς των αντισυμβαλλομένων, τηρουμένων, κατά τα λοιπά, των αναφερομένων στο άρθρο 100 του ν. 3852/2010 (Α' 87). Συνεπώς ο Δήμος σας μπορεί να συμμετάσχει σε δίκτυο διαμέσου της σύναψης προγραμματικής σύμβασης η οποία εγκρίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μέσα από την διαδικασία αυτή ο Δήμος μπορεί να οργανώσει επιμέρους τομείς ευθύνης του με την κινητοποίηση των φορέων της κοινωνικής οικονομίας και γενικότερα να εκπονήσει και να ασκήσει πολιτικές σε τομείς κοινωνικού ενδιαφέροντος διαμέσου αυτής της συνεργασίας.