Γενικές Ειδήσεις Πρόγραμμα

Εκτύπωση
PDF

8 Μαρτίου Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας

on .

8 ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Στις 8 Μαρτίου γιορτάζεται η Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας σε ανάμνηση μιας μεγάλης διαμαρτυρίας που έγινε από γυναίκες εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας στις 8 Μαρτίου του 1857 στην Νέα Υόρκη οι οποίες ζητούσαν καλύτερες συνθήκες εργασίας και κατέληξε σε αιματοχυσία. Από  το 1975 καθιερώθηκε και διεξάγεται  υπό την  Αιγίδα  του Ο.Η.Ε. με αιχμή του δόρατος την ανάδειξη των γυναίκειων προβλημάτων και δικαιωμάτων.

Εκτύπωση
PDF

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

on .

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολής πρότασης για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο».

 

icon Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ( 2013-02-08 17:15:12)

icon Αίτηση Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος Π.Ε. Μηχανικού

Εκτύπωση
PDF

Απολογισμός της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Νοέμβριος 2009- Απρίλιος 2012)

on .

ggis

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) δημοσιοποιεί την Απολογιστική Έκθεση των πολιτικών και δράσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013».

Το Εθνικό Πρόγραμμα αποτέλεσε τον κεντρικό στρατηγικό σχεδιασμό της δραστηριότητας της ΓΓΙΦ και είχε βασική πολιτική προτεραιότητα την παροχή υπηρεσιών πρώτης γραμμής προς τον πολίτη, και ιδιαίτερα προς τις γυναίκες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και πλήττονται δυσανάλογα από την οικονομική κρίση.

Για τα Έργα που περιλαμβάνονται στον Απολογισμό εργάσθηκε το σύνολο του στελεχιακού δυναμικού της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής της Γραμματείας, καθώς επίσης και οι σύμβουλοι και το επιστημονικό προσωπικό του Γραφείου της Γενικής Γραμματέως.

Η Απολογιστική Έκθεση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΙΦ (www.isotita.gr) και επισυνάπτεται σε μορφή pdf.

 

 

 

 

 

 

Εκτύπωση
PDF

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

on .

Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.-                                                                                              

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»         

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

                                                                  

Ταχ. Δ/νση   :           Ηπείρου 11 - Αθήνα 104 33

Τηλέφωνο   :           213 215 5600

Fax                :           213 245 5624

e-mail            :         peta@info-peta.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος στο πλαίσιο της πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο» στους άξονες Προτεραιότητας 07,08 & 09 του Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» .

 

 

Η ΠΕΤΑ Α.Ε. - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ –ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ- ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση του υποέργου 1. «Οριζόντιες Δράσεις Υποστήριξης για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης», στο πλαίσιο της πράξης «Ενθάρρυνση και Υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο» στους άξονες προτεραιότητας 07, 08 και 09, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013», και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

ΠΕΤΑ Α.Ε

Αθήνα

Ηπείρου 11

ΠΕ

Aνθρωπιστικών

ή

Κοινωνικών Επιστημών

Ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης μέχρι την λήξη του προγράμματος

 

4

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

1)Πτυχίο ή δίπλωμα Ανθρωπιστικών ή Κοινωνικών Επιστημών ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

2)Εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα Ισότητας των Φύλων τουλάχιστον ενός (1) έτους.

3) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου

 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικάμε συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΕΤΑ Α.Ε., Ηπείρου 11, Τ.Κ. 10433- Αθήνα, (3ος όροφος) (τηλ. επικοινωνίας: 2132155600 (Μ. Τελεβάντου).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αθηναίων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ).

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΤΑ Α.Ε.

 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

 Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1.2013

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)

Εκτύπωση
PDF

Ημερίδα "Η Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Περιφέρειες", Αθήνα 10 Φεβρουαρίου 2012

on .


ggis

 

Σε συνέχεια της υπογραφής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες από τους Περιφερειάρχες της Χώρας (9/12/2011), σας προσκαλούμε σε ημερίδα στην οποία θα παρουσιασθούν και θα συζητηθούν οι προοπτικές ανάπτυξης πολιτικών ισότητας και ο τρόπος εφαρμογής της Χάρτας στις Περιφέρειες.

Με την ημερίδα θα εγκαινιασθεί η συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων με τις ΠΕΠΙΣ στο πλαίσιο των νέων αρμοδιοτήτων των Επιτροπών που ορίζονται από τον «Καλλικράτη».

Η ημερίδα απευθύνεται στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Περιφερειακών Επιτροπών Ισότητας των Φύλων (Π.ΕΠ.ΙΣ.) και σε όλες τις εκλεγμένες Περιφερειακές Συμβούλους.