Εκτύπωση
PDF

Τι είναι η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας; Ποιοι συμμετέχουν; Τι αρμοδιότητες έχει;

on .

Σύμφωνα με Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 70, στις Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας συμμετέχουν αιρετοί και αιρετές, υπηρεσιακά στελέχη καθώς και εμπειρογνώμονες στα θέματα ένταξης της διάστασης του φύλου στις τοπικές πολιτικές, εκπρόσωποι ΜΚΟ και γυναικείων οργανώσεων της περιοχής. Ενδεικτικές Αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας :

Η εισήγηση προτάσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και η προώθηση του γενικότερου στόχου για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σ' όλους τους τομείς.
Η ευαισθητοποίηση των κατοίκων στο ζήτημα της ισότητας με διοργάνωση εκδηλώσεων, ελεύθερων συζητήσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, επιμορφωτικών προγραμμάτων κλπ.
Ο εντοπισμός και η προσπάθεια εξεύρεσης και προώθησης λύσεων των προβλημάτων που προκύπτουν σε τοπικό επίπεδο από κρίσεις που γίνονται σε βάρος του ενός φύλου.
Η επιδίωξη μόνιμης και στενής συνεργασίας, με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας, τις τοπικές συνδικαλιστικές και συνεταιριστικές οργανώσεις και τους μαζικούς φορείς.