Εκτύπωση
PDF

Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες;

on .

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες ;

Η «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις τοπικές κοινωνίες» εκπονήθηκε από το Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR) σε συνεργασία με φορείς από διάφορες χώρες (από την Ελλάδα συμμετείχε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας-ΚΕΔΕ), με στόχο οι Δήμοι και οι Περιφέρειες να αναλάβουν δέσμευση για ένταξη της διάστασης του φύλου στις πολιτικές τους, και αποτελεί συνέχεια της «Πόλης της Ισότητας». Ειδικότερα, η «Πόλη της Ισότητας» συνιστά εργαλείο με στόχο την απεικόνιση του ιδανικού πορτρέτου μιας πόλης που λαμβάνει υπόψη την ισότητα των φύλων σε όλες τις πολιτικές της. Η «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις τοπικές κοινωνίες» διαρθρώνεται σε τρία μέρη και, λαμβάνοντας υπόψη τις αρμοδιότητες των τοπικών και περιφερειακών αρχών, αποτυπώνει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την εφαρμογή Σχεδίου Δράσης για την ένταξη της Ισότητας των Φύλων.

Η Ευρωπαϊκή Χάρτα, περιλαμβάνει 30 άρθρα κατανεμημένα στους εξής Άξονες:

  • Ο πολιτικός ρόλος του Δήμου.
  • Ο ρόλος του Δήμου ως εργοδότη.
  • Ο Δήμος ως αντιπρόσωπος υπηρεσιών (πελάτης).
  • Ο Δήμος ως πάροχος υπηρεσιών.
  • Ο Δήμος ως υπεύθυνος σχεδιασμού και κανονιστικός παράγοντας.

Τι περιλαμβάνει ο οδηγός εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων;

Ο Οδηγός Εφαρμογής αναπτύσσει μία επιχειρηματολογία, η οποία με αφορμή την εφαρμογή του «Καλλικράτη», μπορεί να οδηγήσει σε μια διεύρυνση των πολιτικών που αφορούν την Ισότητα των Φύλων» Ο Οδηγός Εφαρμογής της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» έχει ως στόχο να βοηθήσει τους Δήμους που θα υπογράψουν τη «Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες», να εντάξουν στην πολιτική τους και τη λειτουργία τους τη διάσταση του φύλου και να διαμορφώσουν ένα Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη της Ισότητας των Φύλων. Επιπλέον, βασικός στόχος του Οδηγού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων για την επίτευξη ισότητας στην πράξη στις τοπικές κοινωνίες, και η επισήμανση των συγκεκριμένων προκλήσεων από την ένταξη της διάστασης του φύλου στο σύνολο των πολιτικών και δράσεων των Δήμων. Επίσης, ο Οδηγός λειτουργεί ως μεθοδολογικό πλαίσιο το οποίο εμβαθύνει στην ανάλυση των απαραίτητων ενεργειών για την ένταξη της διάστασης του φύλου. Τέλος, επιδιώκει την ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων των Δήμων για τις διαφορετικές συνέπειες που επιφέρουν οι πολιτικές που σχεδιάζονται και απευθύνονται στους/στις δημότες/ισσες τους.

Σε ποιους/ ποιες απευθύνεται ο Οδηγός Εφαρμογής

Ο Οδηγός απευθύνεται στους/στις εκπροσώπους και στα στελέχη των Δήμων που θα αναλάβουν την κατάρτιση του εν λόγω Σχεδίου Δράσης, καθώς και σε όλους τους φορείς και τα πρόσωπα που θα κληθούν να υλοποιήσουν Προγράμματα και δράσεις λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση του φύλου. Επίσης, απευθύνεται στους/στις υπαλλήλους και τα στελέχη του Δήμου, όλων των βαθμίδων της ιεραρχίας, προκειμένου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους να εξαλείψουν τα στερεότυπα φύλου, τα οποία προσδιορίζουν αντιλήψεις και συμπεριφορές προς τους/τις τελικούς/ες αποδέκτες/τριες των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου.

Επιπλέον, ο Οδηγός υποστηρίζει τη δημιουργία ενός στελεχιακού δυναμικού, ικανού να κατανοεί και να προωθεί την αρχή της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της κοινωνίας (οικονομικό, αναπτυξιακό, κοινωνικό, πολιτικό) και να συσχετίζει την εργασία του με τις απαιτήσεις της διεθνούς, ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής στον τομέα της ισότητας των φύλων.