Εκτύπωση
PDF

Είναι υποχρεωτική η ανάρτηση της πρόσκλησης σε συνεδρίαση στην Ιστοσελίδα του Δήμου και εντός ποίας προθεσμίας;

on .

Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση