Εκτύπωση
PDF

Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν άμισθοι Αντιδήμαρχοι; Ποιος το καθορίζει αυτό;

on .

Ναι,  ο νόμος 4051/2010 (άρθρο 3, παρ.3α) διακρίνει τους αντιδημάρχους σε έμμισθους και άμισθους ορίζοντας και τον αριθμό κάθε κατηγορίας. Το ποιος είναι άμισθος ή έμμισθος  καθορίζεται με την Απόφαση του Δημάρχου με την οποία τους ορίζει. ‘Ήδη όμως η διάκριση αυτή είναι ξεπερασμένη εφόσον ο άμισθος αντιδήμαρχος όταν επιλέξει την άσκηση του δικαιώματος της ειδικής άδειας για όλη την διάρκεια της θητείας του ο Δήμος υποχρεούται να του καταβάλλει τον μισθό της οργανικής θέσης του. Συνεπώς ο διαχωρισμός καθίσταται άνευ λόγου.