Εκτύπωση
PDF

«Learning and Developing our Skills (LEDOS) – Μαθαίνοντας και Αναπτύσσοντας τις Δεξιότητές μας» (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης)

on .

Το Πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε νέες γυναίκες, χαμηλής εκπαίδευσης, που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και κατοικούν σε απομακρυσμένες/φτωχές περιοχές και αποσκοπεί κύρια στον μετασχηματισμό των παραδοσιακών δραστηριοτήτων σε επιχειρηματικότητα μέσω παραγωγικών συνεταιρισμών.

Συγκεκριμένα, στόχοι του προγράμματος είναι:
- Η ενίσχυση της δυνατότητας των γυναικείων συνεταιρισμών να δημιουργήσουν ευκαιρίες απασχόλησης για νέους ανθρώπους και ειδικότερα για νέες γυναίκες, μέσω της αμοιβαίας μάθησης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειριών
-Ο εντοπισμός των εκπαιδευτικών αναγκών της ομάδα-στόχου
-Η υποστήριξη των νέων γυναικών προκειμένου να αναπτύξουν δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες της τοπικής αγοράς εργασίας
-Η ανάπτυξη ενός σύγχρονου οικονομικού μοντέλου που θα λειτουργήσει ως «όχημα» και βάση για τον μετασχηματισμό των οικονομιών των περιοχών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα
-Η δικτύωση των νέων γυναικών

Ειδικότερα, όσον αφορά την Π.Α.Μ.Θ., επωφελούμενες είναι γυναίκες μέλη γυναικείων παραγωγικών συνεταιρισμών της Περιφέρειας και στόχος η ανίχνευση και αξιοποίηση των δεξιοτήτων τους ώστε να γίνει ανασχεδιασμός της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας σε κατευθύνσεις που παρέχουν βιώσιμες προοπτικές.

Πρόκειται για ένα διακρατικό Πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχουν επίσης ως εταίροι αυτοδιοικητικοί φορείς από την Τσεχία και την Τουρκία (Περιφέρεια USTI και δήμος της Γιάλοβα, αντίστοιχα) καθώς και το Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη (ΚΕΔΕ), χρηματοδοτούμενο από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα "PROGRESS" (2007-2013).

Πηγή: http://ledos-progress.eu/