Εκτύπωση
PDF

ROM-ACT: Διευρύνοντας την πρόσβαση των γυναικών Ρομά σε διαδικασίες επικύρωσης μη τυπικής και άτυπης μάθησης (Δήμος Βόλου)

on .

Πρόκειται για ένα διακρατικό Έργο (2013-2014) που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης «GRUNTVIG» (2007-2013). Την Ελλάδα εκπροσωπεί η Κοινωφελής Επιχείρηση του δήμου Βόλου, ενώ συμμετέχουν φορείς από την Ισπανία, τη Ρουμανία, την Ιρλανδία, την Τσεχία και το Βέλγιο.


     Το ROM-ACT απαντά στην ανάγκη πιστοποίησης των μη τυπικά αποκτηθέντων επαγγελματικών προσόντων· ανάγκη που είναι ιδιαίτερα έντονη στην κοινότητα των Ρομά, καθώς, όπως προκύπτει από ερευνητικά αποτελέσματα, τα μέλη της στην πλειονότητά τους δε διαθέτουν ακαδημαϊκούς τίτλους κι επίσημα αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας, έχουν όμως αναπτύξει συγκεκριμένες ικανότητες και δεξιότητες οι οποίες έχουν σχέση με το είδος των εργασιακών εμπειριών τους. Λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα αυτά, το Έργο αποσκοπεί στη διεύρυνση της πρόσβασης των γυναικών Ρομά στην Ευρώπη σε συστήματα επικύρωσης μη τυπικής και άτυπης μάθησης – στοιχείο που θα ενισχύσει την εκπαιδευτική, κοινωνική και εργασιακή τους ένταξη.
     Ο στόχος του Έργου είναι διττός· επιδιώκει αφενός τη βελτίωση των υπαρχόντων εθνικών συστημάτων επικύρωσης ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ατόμων που δε διαθέτουν ακαδημαϊκούς τίτλους και μειονεκτουσών ομάδων, όπως για παράδειγμα η κοινότητα των Ρομά, και αφετέρου τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων αυτών στα συστήματα επικύρωσης. Ενεργό ρόλο στην υλοποίηση του Έργου έχουν οι ίδιες οι ωφελούμενες, οι οποίες συμμετέχουν άμεσα και συνεισφέρουν με προτάσεις/συστάσεις στην επίτευξη του στόχου, ενώ ουσιαστική θεωρείται η παροχή υποστήριξης στις δομές εκπαίδευσης ενηλίκων και η ενθάρρυνση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών να υποστηρίξουν τις γυναίκες Ρομά στην πιστοποίηση της άτυπης μάθησής τους.
     Στο πλαίσιο του Έργου περιλαμβάνονται:
- Η εκπόνηση εκθέσεων –εθνικών και ευρωπαϊκής– για την κατάσταση των συστημάτων επικύρωσής της
- Η σύνταξη προτάσεων πολιτικής από τις γυναίκες Ρομά και τους εμπλεκόμενους φορείς
- Η πιστοποίηση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης 50 γυναικών Ρομά
- Η διεξαγωγή εκστρατείας ευαισθητοποίησης για το θέμα
- Η διεξαγωγή εκστρατείας άσκησης πίεσης (lobbying)
- Η δημιουργία ενός δικτύου από τους φορείς/οργανώσεις που εμπλέκονται στη διαδικασία

Πηγή: ROM-ACT NEWSLETTER n.1 – HE ISSUE n.1 10/12/2013

Ιστοσελίδα: http://www.rom-act.eu/