Εκτύπωση
PDF

«Η Μαμά Μαθαίνει Ελληνικά» (Δήμος Αθηναίων)

on .

Το πρόγραμμα «Η Μαμά Μαθαίνει Ελληνικά» υλοποιήθηκε πιλοτικά για πρώτη φορά το 2008, ανέπτυξε τεχνογνωσία και ανέδειξε καλές πρακτικές, με αποτέλεσμα να συνεχιστεί ως δομή. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με ίδιους πόρους το 2008 και το 2010 και μόνο το 2009 χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα.

Η επιτυχία του συνίστατο στο ότι ήταν προσαρμοσμένο στις ανάγκες των γυναικών, εφόσον μπορούσαν να παρακολουθούν τα μαθήματα απερίσπαστες και παράλληλα τα παιδιά τους να απασχολούνται δημιουργικά. Αναγνωρίστηκε ως καλή πρακτική από το ευρωπαϊκό δίκτυο πόλεων CLIP. Στο πλαίσιο του προγράμματος χορηγούνταν πιστοποιητικό ελληνομάθειας (επίπεδο Α2) –σε συνεργασία με το αρμόδιο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) – το οποίο συνιστά προϋπόθεση για την εξασφάλιση πενταετούς άδειας παραμονής (αντί για άδεια δύο ετών). Επιπλέον, στο πλαίσιο του προγράμματος οργανώνονταν δράσεις που είχαν ως αποτέλεσμα αφενός την επαφή των μεταναστριών με τον πολιτισμό της Ελλάδας (π.χ. εκδρομές σε αρχαιολογικούς ή άλλου ενδιαφέροντος χώρους) και αφετέρου την ενίσχυση της γενικότερης ένταξής τους. Το πρόγραμμα λειτούργησε το 2010 (Φεβρουάριος-Ιούνιος) σε 7 δημοτικούς παιδικούς σταθμούς με 13 τμήματα εκμάθησης.
    Οι μητέρες μετανάστριες εξασφάλιζαν τον απαιτούμενο χρόνο για τη λειτουργία του προγράμματος χάρη στην υποστηρικτική λειτουργία της φύλαξης παιδιών από το αρμόδιο προσωπικό του δήμου με άμεσα όφελος την ενίσχυση του κοινωνικού τους κεφαλαίου, ώστε να λειτουργούν καλύτερα στις σχέσεις τους με την κοινωνία και την πολιτεία αλλά και να είναι σε θέση να παρακολουθούν την εκπαιδευτική εξέλιξη των παιδιών τους.

Πηγή: Μάρη, Ε. & Μπίρμπας, Δ. (2011). Οδηγός εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες. Αθήνα: ΓΓΙΦ.