Εκτύπωση
PDF

Ποιες οι προοπτικές για τις Κοινωνικές Δομές των Δήμων στο επόμενο ΕΣΠΑ 2014-2020;

on .

Οι προοπτικές περιγράφονται γενικά στην 2η εγκύκλιο Σχεδιασμού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Περιόδου 2014-2020 (Μάρτιος 2013) «Στο πεδίο της προώθησης της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέµησης της φτώχειας, οι προτεινόµενες παρεµβάσεις στοχεύουν στην πρόληψη και αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού ευπαθών οµάδων, στην αντιµετώπιση του φαινοµένου της φτώχειας, που πλήττει και νέα κοινωνικά στρώµατα, στη στήριξη των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής πρόνοιας, στην ενσωµάτωση περιθωριοποιηµένων κοινοτήτων, και στην καταπολέµηση των διακρίσεων. 

Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στο σχεδιασµό µιας συνολικής στρατηγικής µείωσης της φτώχειας. Είναι απαραίτητη η άµεση ενίσχυση πρωτοβουλιών συντονισµού, παρακολούθησης και αξιολόγησης όλων των πολιτικών κοινωνικής ένταξης, κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής συνοχής και των αναγκαίων ενεργειών για την αποτελεσµατική εφαρµογή τους, συµπεριλαµβανόµενης της συµµετοχής ενδιαφερόµενων µερών (κοινωνικοί εταίροι, οργανώσεις κοινωνίας πολιτών).
Επιπλέον επιδιώκεται η στόχευση και προσανατολισµός πολιτικών για την ενεργητική ένταξη οµάδων (π.χ. άστεγοι, Ροµά) που αντιµετωπίζουν διαρκώς εντονότερα τον κίνδυνο να αποκλειστούν κοινωνικά.
Στη νέα προγραµµατική περίοδο τονίζεται ιδιαίτερα η ανάπτυξη τοπικών προγραµµάτων κοινωφελούς σκοπού, στους τοµείς της υγείας, της πρόνοιας, των κοινωνικών υπηρεσιών, µε την ενεργοποίηση των φορέων της τοπικής κοινωνίας, στοχεύοντας στις περισσότερο ευάλωτες κοινωνικές οµάδες.
Σηµαντικές κρίνονται και οι παρεµβάσεις για την ανάπτυξη της βιώσιµης κοινωνικής οικονοµίας και της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας, ώστε να αυξηθούν οι δυνατότητες απασχόλησης στα άτοµα που προέρχονται από τις ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Στόχοι και προκλήσεις αποτελούν ζητήµατα όπως το θεσµικό πλαίσιο, η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση, η προώθηση του θεσµού στο κοινωνικό σύνολο και η δικτύωση».
Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνικών δομών.