Εκτύπωση
PDF

Τι είναι το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης;

on .

Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) είναι ένα συγκεντρωτικό προγραμματικό εργαλείο  το οποίο συνοψίζει το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον ετήσιο προϋπολογισμό του Ο.Τ.Α. και των νομικών του προσώπων. Ψηφίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο  και εγκρίνεται από την αρμόδια για την εποπτεία  αρχή. Η αρχή αυτή  που είναι προς το παρόν η Αποκεντρωμένη Διοίκηση υποχρεούται να αποστέλει στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας , σε ηλεκτρονική μορφή, το ΟΠΔ, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και του οικείου Ο.Τ.Α.. Το ΟΠΔ περιλαμβάνει υποχρεωτικά μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους, δράσεις και προθεσμίες σε συμμόρφωση με τον κανόνα του ισοσκελισμού του προϋπολογισμού και τα μνημόνια συνεργασίας.