Εκτύπωση
PDF

Τι είναι και σε τι χρησιμεύει ο «Λογαριασμός Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης». Από πού προέρχονται οι πόροι;

on .

Συστήνεται Λογαριασμός στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ο οποίος ονομάζεται «Λογαριασμός Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης», με σκοπό τη χρηματοδότηση του προγράμματος εξυγίανσης των δήμων και περιφερειών. Ο Λογαριασμός χρηματοδοτείται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων και των Περιφερειών αντίστοιχα. Το ύψος της χρηματοδότησης καθορίζεται με  κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών, ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη σύσταση, τη λειτουργία και τη διαχείριση του Λογαριασμού